חידוש פוליסות הבריאות 2024

לקוחות יקרים,
לשירותכם הסבר תמציתי בנוגע לתהליך הצפוי לקראת חודש יוני הקרוב בכל הנוגע להתחדשות פוליסות
בריאות הדו שנתיות שנמכרו החל מפברואר 2016, והכל בהתאם להוראות הדין והרגולציה בתחום ביטוחי הבריאות.

מבוטחים בפוליסת ניתוחים בישראל מהשקל הראשון:

ביוני הקרוב יעברו כל המבוטחים המחזיקים בפוליסות ניתוחים בישראל מהשקל הראשון, החברים
בשב”ן של קופת חולים, לפוליסת ניתוחים בישראל משלימת שב”ן ללא השתתפות עצמית.
המעבר יבוצע באופן אוטומטי, ללא צורך בקבלת הסכמתכם מראש, תוך שמירה על רצף ביטוחי,
והכל בהתאם להוראות רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.
במהלך חודש אפריל עד יוני תשלחנה למבוטחים, הודעות המודיעות להם על המעבר הצפוי.
במועד המעבר, ישתנו דמי הביטוח בהתאם לדמי הביטוח המעודכנים בפוליסת ניתוחים בישראל
משלימת שב”ן. שיעורי ההנחות הקבועים בפוליסה ערב החידוש וכן החרגות ותוספות רפואיות,
ככל שישנן, יוותרו ללא שינוי בהתאם לקבוע בפוליסה.
לקוחות המחזיקים בפוליסות ניתוחים מהשקל הראשון ואינם חברים בשב”ן של קופת חולים,
לא יועברו לפוליסת ניתוחים בישראל משלימת שב”ן, ותדרשו לתת הסכמתם לחידוש פוליסת.
הניתוחים מהשקל הראשון במקרה של עלייה בדמי הביטוח בהתאם להוראות הדין. דמי הביטוח
בפוליסת הניתוחים שחודשה יהיו בהתאם לדמי הביטוח בפוליסת הניתוחים בישראל מהשקל הראשון העדכנית.
שיעורי ההנחות הקבועים בפוליסה ערב החידוש וכן החרגות ותוספות רפואיות, ככל שישנן, יוותרו ללא שינוי בהתאם לקבוע בפוליסה.

מבוטחים בפוליסת ניתוחים בישראל משלימת שב”ן ללא השתתפות עצמית:

במועד החידוש ביוני הקרוב, ישתנו דמי הביטוח בהתאם לדמי הביטוח המעודכנים בפוליסת
ניתוחים בישראל משלימת שב”ן. שיעורי ההנחות הקבועים בפוליסה ערב החידוש וכן החרגות ותוספות רפואיות, ככל שישנן,
יוותרו ללא שינוי בהתאם לקבוע בפוליסה.
במהלך חודש אפריל עד יוני תשלחנה למבוטחים, הודעות המודיעות להם על השינוי בדמי הביטוח.
לקוחות אשר דמי הביטוח יתייקרו בלמעלה מ-20% או 10 ש”ח, הגבוה מבין השניים,
תידרשו לתת הסכמה מפורשת על מנת שתחודש לכם הפוליסה לתקופה נוספת.
למבוטחים תשלחנה שתי הודעות בדבר הצורך לקבל את הסכמתכם כאמור.
במקרה שלא תתקבל הסכמתכם של גם לאחר ההודעה השנייה, לא תחודש להם הפוליסה בחודש יוני הקרוב
והיא תתבטל.
אליאנס סוכנות לביטוח בע"מ
האמור הינו בגדר מידע כללי בלבד ולא ישמש לקביעת החובות והזכויות על פי תנאי הפוליסות או ככלי לפרשנות.
יובהר כי בכל מקרה של סתירה,  יש לעיין בהוראות הדין והרגולציה לרבות ההחרגות הקיימות בהוראות אלה.
ביטוח ופיננסים תגברנה הוראות הדין.

חידוש פוליסות הבריאות – יוני 2024

לקוחות ביתר סוגי הפוליסות:

במועד החידוש הקרוב, יתר הכיסויים המשווקים החל מחודש פברואר 2016 יחודשו ללא שינוי
בתנאי הביטוח והודעה על כך תופץ למבוטחים בכיסויים אלו.
בנוסף, לקוחות המבוטחים בפוליסות השתלות וטיפולים מיוחדים בחו”ל, תרופות שלא בסל
הבריאות וניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בחו”ל, שנמכרו טרם אוקטובר 2023,
יקבלו הודעה כי באפשרותכם לעבור לפוליסות העדכניות המשווקות כיום, ברצף ביטוחי מלא.
הודעה כאמור תופץ בשבועות הקרובים ותכלול בין היתר גם תמצית השוואה בין תנאי הפוליסות
ששווקו טרם אוקטובר האחרון לבין הפוליסות המשווקות כיום.
נשמח לעמוד לשירותכם לכל שאלה,
אליאנס סוכנות לביטוח בע"מ
Skip to content