מזה ביטוח אנשי מפתח?

ביטוח אנשי מפתח

פוליסה המאפשרת לחברה להגן על עצמה מפני מקרה פטירה או נכות מוחלטת ותמידית של איש המפתח. הפוליסה תאפשר לחברה מקור כספי למזער הנזקים במקרה חסרונו של איש המפתח בחברה כתוצאה מאירוע ביטוחי.

קופת גמל תיקון 190 - מה עדיף?

איש מפתח

עובד בכיר בעל כישורים מיוחדים, שכיר בחסרה בה הוא עובד. אדם שיציאתו מהתמונה תגרום נזק קשה לחברה. ייחודיותו של איש המפתח הוא קיומם של כישורים מיוחדים כגון ידע ייחודי, ספציפי לעסקי החברה בה הוא מועסק, קשרים מסחריים אישיים שהינם מהותיים לעסקי החברה. אנשי מפתח הם מחזיקים את הרעיון או הידע לממש אותו והם בעצם נושאי הבשורה מהבחינה השיווקית, ניהולית, הטכנולוגית או העסקית.

 

מטרת הביטוח:

בשל כישוריו המיוחדים של איש המפתח נוצרת זיקה ישירה ומהותית בין תפקודו לבין תפקודה של החברה. מכאן שחוסר תפקודו או חסרונו, יכול בהכרח לגרום לנזק כבד וממשי לחברה בה הוא מועסק. לכן חשוב מאוד ליצור לחברה בה הוא מועסק מקור כספי חיצוני אשר יאפשר לה לכסות או לבקטין את הנזקים עקב מוות או חוסר תפקוד של איש המפתח כתוצאה ממחלה או תאונה. במקרה כזה, ישולם סכום כסף המוגדר מראש בגובה הסכום שאותו העריכה בחברה כנזק צפוי שהוא גובה סכום הביטוח. כסף זה משולם לחברה והופך אותה ליציבה הרבה יותר, עמידה מפני זעזועים שונים ובטוחה יותר להשקעה. פוליסה זו תקנה לחברה "שקט נפשי" אשר יבטיח פיצוי כספי בגין הנזק שעלול להיגרם לחברה בקרות אחד מהמקרים הנ"ל.

 

סוגי הנזק שעלולים להיגרם לחברה בה מועסק איש מפתח יכולים להתבטא ב:

 1. פגיעה בפיתוח מוצרים
 2. אובדן ידע וניסיון מיוחד
 3. אובדן שווקים
 4. אובדן מקורות אשראי
 5. פגיעה בייצור
 6. פגיעה בהכנסות וברווחים

 

מפני מה כדאי לחברה לבטח איש מפתח?

 1. ביטוח למקרה מוות – במקרה מות איש מפתח תקבל החברה סכום ביטוח חד פעמי שהוגדר מראש.
 2. נכות מוחלטת ותמידית – במקרה של נכות מוחלטת ותמידית הנגרמת לאיש המפתח מקבלת החברה לאחר חצי שנה, סכום חד פעמי שהוגדר מראש.

 

דגשים מיוחדים לביטוח איש מפתח

חשוב לבדוק האם יש בחברה איש מפתח. על מנת לבדוק זאת עליכם לשאול את עצמכם את השאלות הבאות:

 1. האם ישנו אדם בחברה שהיעדרותו תפגע משמעותית ביכולת הפיתוח של החברה?
 2. האם ישנו אדם בחברה שהיעדרותו תפגע משמעותית באשראי החברה ובשווקים העסקיים שלה?
 3. האם קיים סכום כסף שיכול לפצות ולעזור במקרה זה?
 4. האם במקרה של העדר אותו אדם ניתן יהיה לפצות על כך בצורה חלקית באמצעות סכומי כסף גדולים שיקלו על החברה בהעדרו?

סכום הביטוח יאפשר לחברה לשכור שירותים של אנשים אחרים בתחום שיסייעו להתגבר על אובדן תפקודו או מותו של איש המפתח.

 

היתרונות ברכישת ביטוח לאיש מפתח

 1. הבטחת המשכיות ויציבות של פעילות החברה במקרה מותו או במקרה של פגיעה מוחלטת ותמידית בכושר עבודתו של איש המפתח עקב מחלה או תאונה.
 2. יצירת מקור כספי, אשר יאפשר הקטנת נזקים ומציאת תחליפים לחוסרים שייווצרו כתוצאה ממותו או כתוצאה מפגיעה מוחלטת ותמידית בכושר עבודתו של איש המפתח.
 3. בטוחה לכספי משקיעים.
 4. ניהול סיכונים ראוי ושקול של החברה.

 

כיצד מעריכים את הנזק שייגרם לחברה עקב הפסקת פעילותו של איש המפתח?

הנזק מוערך על פי חישוב תרומתו היחסית של איש המפתח להכנסות החברה ולרווחיה, והוא לוקח בחשבון בין היתר את הפרמטרים הבאים:

 • מחזור ההכנסות וההוצאות של החברה
 • רווחי החברה
 • מידת המעורבות וההשפעה של איש המפתח על עסקי החברה
 • האם איש המפתח הוא בר החלפה בכלל על ידי כובד אחר, אם כן מה מהו פרק הזמן ומידת ההשקעה הנדרשת להכשרת עובד חליפי.
 • בקביעת סכום הביטוח יש להציג קשר כלכלי בין סכום שמבקשים לרכוש לבין הנזק הצפוי לחברה עקב הפסקת עבודתו של איש המפתח.

 

תהליך החיתום וההצטרפות

 1. מילוי שאלון פיננסי
 2. דוחות כספיים של החברה בגין 3 השנים האחרונות
 3. העתק הסכם משקיעים – חלק ההסכם המפרט את דרישות הביטוח לאנשי מפתח
 4. מילוי הצהרת בריאות לאיש המפתח

 

Skip to content